Svet staršev

Svet staršev zavoda sestavljajo starši, ki so izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku v posameznem oddelku. Mandat predstavnika v svetu staršev traja 1 leto.

Predstavnica za skupino »Pikapolonice« je ga. Nataša Rivič

Predstavnica za skupino »Metuljčki« je ga. Sandra Atanasov.

 

V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:

· predlaga nadstandardne programe,

·  daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

· sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

· daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

· razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

· obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

· voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,

· lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

· samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,

· oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,

· opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Dostopnost