Člani

Predstavniki sveta staršev v šolskem letu 2023/2024:

SKUPINA

PREDSTAVNIK

POLŽKI Megi Jerman
PIKAPOLONICE Sandra Atanasov

Svet staršev se oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak
oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Predstavniki staršev
vrtčevskih otrok se sestajajo skupaj s predstavniki staršev šolskih otrok. Predsednica sveta staršev je Sonja
Horvat.
V skladu z ZOFVI (66. člen) ima svet staršev naslednje naloge:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih
šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole in druge organe šole,
– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
– samostojno ali v sodelovanju z delavci šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine za
posamezna področja vzgojno izobraževalnega dela in projekte,
– oblikuje in daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi

Dostopnost